Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

SETEMBRE-OCTUBRE 09

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 19

L'OBSERVADOR

Foto

Paisatge i educació

Benedetta Castiglioni
Experta del Consell d'Europa. Departament de Geografia, Universitat de Pàdua (Itàlia)

La idea que el paisatge és patrimoni de tothom, i no només dels polítics i dels tècnics, és cada vegada més universal, tot i que també és cert que tot just estem començant a prendre consciència i responsabilitat en qüestions de paisatge. En parlem sovint, però ben poques vegades actuem de manera concreta amb aquesta idea al cap. Hauríem de parar més atenció al fet que el Conveni europeu del paisatge es refereix a la conscienciació i a l'educació com una de les primeres mesures específiques encarregades a les parts signants. Per dir-ho d'una altra manera: el primer pas per actuar en matèria de paisatge consisteix a intervenir en la població per fomentar unes actituds conscients i responsables. Només si som capaços de fomentar la consciència general podrem actuar de manera directa sobre el paisatge, emprenent activitats d'identificació i avaluació, definint objectius i implementant polítiques. Moltes vegades els projectes i les activitats de tipus educatiu, de conscienciació i de formació resten a l'ombra, possiblement perquè els responsables de la gestió del paisatge no tenen prou experiència pel que fa a metodologies i aspectes educatius, i acaben delegant aquesta tasca als professors i educadors. A aquests últims, en canvi, sovint els falta experiència en temes de paisatge. Sens dubte ens cal proporcionar contextos que fomentin la col·laboració entre els diferents sectors i les diferents competències. L'informe del Consell d'Europa Education on Landscape for Children va precisament en aquest sentit. Atès que s'adreça als experts en paisatge i als docents, comença destacant conceptes tant del context paisatgístic com del pedagògic, amb la intenció d'establir un diàleg mutu; a continuació, proposa pautes i exemples metodològics i pràctics que podrien ser utilitzats per equips interdisciplinaris de "formadors" en matèria de paisatge per tal de planificar i implementar activitats, sobretot adreçades a infants de tots els nivells escolars, però possiblement també a la formació continuada per a adults. Confiem que l'informe sigui una eina útil per omplir aquest buit. Hem de recordar, també, que l'educació sobre el paisatge es pot considerar inclosa en un concepte més ampli d'educació per al desenvolupament sostenible, especialment important al llarg del període 2005-2014, la Dècada de les Nacions Unides de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (UNDESD): "L'educació és un motor necessari per al canvi!" En aquest context tan rellevant, l'educació sobre el paisatge ofereix unes oportunitats educatives peculiars (i probablement úniques). De fet, quan s'aprèn a "llegir" el paisatge, (la primera habilitat que es vol desenvolupar mitjançant les activitats educatives), els infants, o els adults, es preparen per adquirir altres competències i actituds molt importants en matèria de desenvolupament sostenible: l'habilitat de tenir en compte relacions i aspectes de síntesi, primerament, entre natura i cultura; la implicació de la dimensió emocional (emocions i sentiments que ens desperta el paisatge) i de la dimensió racional (essencial per interpretar el paisatge); la consciència de les diferències culturals que s'observen en diferents paisatges, o en diferents models culturals de referència a l'hora de percebre els paisatges; la consideració que el paisatge obeeix a un procés de canvi constant, que es produeix tant en la relació entre el passat i el present com en la relació (encara més important des del punt de vista educatiu) entre el present i el futur, quan es tracta de reflexionar sobre els paisatges del futur a partir de les opcions del present. Benedetta Castiglioni Experta del Consell d'Europa Departament de Geografia, Universitat de Pàdua (Itàlia)

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net