Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

NOVEMBRE-DESEMBRE 08

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 14

L'OBSERVADOR

Foto

Paisatge i salut

Marina Geli
Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya

L'estat de salut de les persones és producte d'un gran conjunt de factors econòmics, culturals, socials i mediambientals, dels quals tenim identificats alguns efectes. Aquests factors, però, no es limiten a actuar de forma individual, sinó que interactuen i generen fenòmens molt més complexos que tenen impacte sobre la salut de la població. Aquest impacte és el que explica la variabilitat en indicadors com el de l'esperança de vida entre els diferents països de la Unió Europea. Actualment, la interacció i l'impacte posterior de tots aquests factors sobre la salut de la població no està prou estudiada, però l'existència del binomi paisatge i salut és un fet inqüestionable. A més de les condicions socials i familiars en què les persones desenvolupen la seva vida, l'espai i el territori també tenen la seva importància. El Conveni europeu del paisatge ja ho va recollir així l'any 2000, quan va reconèixer explícitament que "el paisatge és un element important de la qualitat de vida de les poblacions, tant en els medis urbans com en els rurals, tant en els territoris degradats com en els de gran qualitat, tant en els espais singulars com en els quotidians". El paisatge, acaba concloent el Conveni, "constitueix un element essencial del benestar individual i social". A Catalunya, els nostres pobles i les nostres ciutats han anat transformant-se per donar resposta a les necessitats sorgides dels canvis econòmics, socials i culturals, i és molt important que aquestes transformacions es facin sense minvar les qualitats dels nostres paisatges, tant rurals com urbans, perquè sabem del cert que uns paisatges de qualitat, ben ordenats i gestionats, incideixen positivament en la salut dels ciutadans i de les ciutadanes. És en aquesta línia de treball que apareix la publicació Paisatge i salut, que té l'origen en un seminari que, amb el mateix títol, va tenir lloc a Olot el mes de juny de 2006, organitzat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El llibre Paisatge i Salut ens apropa a les diverses dimensions i efectes que el paisatge -i, per extensió, el territori- té sobre la salut de les persones. D'altra banda, fa un repàs complet de les iniciatives que s'han anat desenvolupant en aquesta temàtica, des de les polítiques de paisatge a les d'experiències terapèutiques. Un llibre com aquest és un clar exemple de la necessitat de generar polítiques integrals en què es tinguin en compte les necessitats dels ciutadans de forma global. Això és exactament el que pretén el Govern de la Generalitat quan aprova i aplica la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial. Aquesta Llei té la seva expressió sanitària en el Programa Salut als Barris, amb el qual es pretén garantir el desenvolupament màxim del potencial de salut dels ciutadans i ciutadanes del nostre país. Marina Geli Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net