Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAIG-JUNY 08

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 11

L'OBSERVADOR

Foto

Els objectius de qualitat paisatgística i les directrius de paisatge

Joan Ganyet
Director general d'Arquitectura i Paisatge Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

El juny del 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el setembre del 2006 el corresponent reglament. Des de llavors ençà s'han fet passos decisius en la implementació de polítiques de paisatge al nostre país i s'han començat a aplicar els instruments normatius previstos per la Llei. Entre les iniciatives més destacades es poden assenyalar: la redacció dels catàlegs de paisatge (un per cadascun dels set àmbits territorials), el suport a la signatura de cartes del paisatge, la informació dels estudis d'impacte i integració paisatgística de les actuacions en sòl no urbanitzable en tots els supòsits que la normativa preveu, l'elaboració de recursos per a la gestió (entre els quals destaquen les guies pràctiques de paisatge) i les accions socials de sensibilització, com ara l'organització de l'exposició itinerant "País de paisatges" i un ambiciós projecte educatiu destinat a l'alumnat de l'etapa d'ESO (Ciutat, territori i paisatge) en col·laboració amb el Departament d'Educació i l'Observatori del Paisatge. A més -a través del Fons per a la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge- s'han fet convocatòries públiques anuals per a projectes de millora dels paisatges (camins de ronda, avingudes arbrades, colònies industrials) i s'ha donat suport a actuacions d'ens públics i privats concordants amb els objectius de la Llei de paisatge. Sens dubte, el camí recorregut ha estat significatiu en molt poc temps i ha situat el nostre país entre els que lideren el desenvolupament del Conveni europeu del paisatge. Tanmateix, la feina a fer és encara molta en un tema, com el paisatge, que ha de ser objecte d'un tractament transversal i que té una indubtable dimensió social. En aquest sentit, els objectius de qualitat paisatgística formulats pels catàlegs de paisatge de Catalunya esdevenen una peça clau, tal com es va posar de manifest a la V Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge, organitzats a Girona el setembre del 2006 pel Consell d'Europa, amb el títol 'Els objectius de qualitat paisatgística: de la teoria a la pràctica'. El Conveni europeu del paisatge defineix els objectius de qualitat paisatgística com "la plasmació per part de les administracions públiques de les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les característiques paisatgístiques del seu entorn" i és per això que han de ser formulats, en el procés de redacció dels catàlegs de paisatge, per a cadascuna de les unitats de paisatge identificades pel conjunt de l'àmbit territorial del catàleg. Aquests objectius de qualitat són el punt de partida per a l'elaboració, per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de les directrius de paisatge, això és, les determinacions que precisen i incorporen normativament les propostes d'objectius de qualitat paisatgística en els plans territorials parcials o en els plans directors urbanístics. Els objectius de qualitat paisatgística definits d'aquesta manera -i les directrius que se'n deriven- han d'esdevenir el full de ruta, els pròxims anys, que ha de guiar les accions públiques i privades per a l'assoliment d'un paisatge de qualitat al nostre país. Joan Ganyet Director general d'Arquitectura i Paisatge Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net